لوگوی بارگذاری

پلی استر چسب سنگ و ماستیک سنگ و لقمه

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT206 رزین پلی استر غیر اشباع آمین دار شفاف 9 – 13 6 – 10 2 درصد خمیر بنزئیل […]

خواندن ادامه

پلی استر فایبر گلاس

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT295 رزین پلی استر غیر اشباع ارتو شفاف 8 – 20 10 – 16 0.5 درصد کبالت 1 درصد […]

خواندن ادامه

پلی استر سنگ مصنوعی

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT295 رزین پلی استر غیر اشباع ارتو شفاف 8 – 20 10 – 16 0.5 درصد کبالت 1 درصد […]

خواندن ادامه

پلی استر وان و روشویی

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT293 رزین پلی استر غیر اشباع ارتو شفاف 10 – 20 12 – 20 0.5 درصد کبالت 1 درصد […]

خواندن ادامه

پلی استر لاک و عایق الکترونیکی

تفاوت ها نوع رزین وضعیت ظاهری ژل تایم(دقیقه) زمان سخت شدن بعد از ژل شرایط ژل تایم دمای سخت شدن(سانتیگراد) درصد جامد ویسکوزیته عدد اسیدی سختی استحکام کششی استحکام خمشی دمای تغییر شکل حرارتی (سانتیگراد) ماندگاری UPT241 رزین پلی استر غیر اشباع ارتو شفاف 12 – 18 18 – 28 0.5 درصد کبالت 1 درصد […]

خواندن ادامه

UPT295

پلی استر UPT295   مشخصات فنی: نوع رزین رزین پلی استر غیر اشباع ارتو وضعیت ظاهری شفاف ژل تایم (دقیقه) 8 - 20 زمان سخت شدن بعد از ژل 10 - 16 شرایط ژل تایم 0.5 درصد کبالت 1 درصد و 2 درصد پراکسایدMEKP-50 دمای سخت شدن (سانتیگراد) حداکثر 190 درصد جامد 60 - 64 [...]
خواندن ادامه

UPT293

پلی استر UPT293   مشخصات فنی: نوع رزین رزین پلی استر غیر اشباع ارتو وضعیت ظاهری شفاف ژل تایم (دقیقه) 10 - 20 زمان سخت شدن بعد از ژل 12 - 20 شرایط ژل تایم 0.5 درصد کبالت 1 درصد و 2 درصد پراکسایدMEKP-50 دمای سخت شدن (سانتیگراد) حداکثر 170 درصد جامد 61 - 65 [...]
خواندن ادامه

UPT291

پلی استر UPT291   مشخصات فنی: نوع رزین رزین پلی استر غیر اشباع ارتو وضعیت ظاهری شفاف ژل تایم (دقیقه) 10 - 20 زمان سخت شدن بعد از ژل 12 - 22 شرایط ژل تایم 0.5 درصد کبالت 1 درصد و 2 درصد پراکسایدMEKP-50 دمای سخت شدن (سانتیگراد) حداکثر 170 درصد جامد 62 - 66 [...]
خواندن ادامه

UPT241

پلی استر UPT241   مشخصات فنی: نوع رزین رزین پلی استر غیر اشباع ارتو وضعیت ظاهری شفاف ژل تایم (دقیقه) 12 - 18 زمان سخت شدن بعد از ژل 18 - 28 شرایط ژل تایم 0.5 درصد کبالت 1 درصد و 2 درصد پراکسایدMEKP-50 دمای سخت شدن (سانتیگراد) حداکثر 175 درصد جامد 62 - 66 [...]
خواندن ادامه

UPT206

پلی استر UPT206   مشخصات فنی: نوع رزین رزین پلی استر غیر اشباع آمین دار وضعیت ظاهری شفاف ژل تایم (دقیقه) 9 - 13 زمان سخت شدن بعد از ژل 6 - 10 شرایط ژل تایم 2 درصد خمیر بنزئیل پراکساید دمای سخت شدن (سانتیگراد) حداکثر 170 درصد جامد 63 - 67 ویسکوزیته(سانتی پوآز در [...]
خواندن ادامه