لوگوی بارگذاری

رزین رنگ های سریع خشک، چکشی و هوا خشک

این رزین ها با طول روغنی خیلی پایین و با اسید چرب های مخلوط گیاهی و الکل خاص طراحی شده است.همچنین این رزین با سختی و خشکایی سطحی و عمقی عالی، براقیت و دوام برق بسیار زیاد ارائه میشود. تفاوت ها درصد جامد عدد اسیدی ویکسوزیته رنگ (گاردنر) زمان خشک شدن (دقیقه) سختی براقیت مقاومت […]

خواندن ادامه