رزین آلکید مدیوم اویل

AMT601-X60
 

مشخصات فنی:

مخصوص نوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
80 120 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 2رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

•         مقاوم در برابر زرد گرایی

کاربردها: •         رنگ های تعمیراتی بدنه خودرو و صنعتی هوا خشک

•         پوشش ماشین آلات صنعتی

•         رنگ های متالیک

•         رنگ های صنعتی هواخشک

AMT602-X60
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
60 80 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 4رنگ (گاردنر)
حداکثر 8عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی عالی

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

کاربردها: •         رنگ های تعمیراتی بدنه خودرو و صنعتی هوا خشک

•         پوشش ماشین آلات صنعتی

•         رنگ های متالیک

•         رنگ های صنعتی هواخشک

AMT603-WX60
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
مخلوط وایت اسپریت و زایلیننوع حلال
400 800 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 2رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری خیلی خوب

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خیلی خوب

کاربردها: •         رنگ هایتعمیراتی بدنه خودرو و صنعتی هوا خشک

•         رنگ های اسپری و کابینتی

•         پوشش ماشین آلات صنعتی

•         رنگ های صنعتی هوا خشک

AMT604-W55
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
55 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریت نوع حلال
300 500 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 4رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خیلی خوب

کاربردها: •         رنگ های صنعتی هوا خشک

•         پوشش سازه های فلزی

•         پوشش ماشین آلات صنعتی

•         آستری های زینک کرومات

AMT605-W50
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
50 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریت نوع حلال
150 300 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 5رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری خوب

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

کاربردها: •         رنگ های صنعتی هوا خشک

•         پوشش سازه های فلزی

•         پوشش ماشین آلات صنعتی

•         خمیر رنگ

•         آستری های ضد خوردگی