رزین آلکید لانگ اویل

ALT501 - W70
 

مشخصات فنی:

سویا / آفتابگرداننوع اسید چرب
70 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
600 1000 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 2رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:·         سختی عالی

·         خشک شدن سطحی و عمقی عالی

·         براقیت و دوام براقیت عالی

·         چسبندگی عالی

·         پوشش دهی عالی

کاربردها:·         رنگ های ساختمانی براق

·         جلای ساختمانی و صنعتی

·         پوشش های چوب و فلز

·         پوشش سازه های فلزی

·         اسپری سفید براق

ALT502-W70
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
70 ± 2درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
500 800 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 4رنگ (گاردنر)
حداکثر 8عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:·         سختی عالی

·         خشک شدن سطحی و عمقی خوب

·         براقیت و دوام براقیت عالی

کاربردها:·         رنگ های ساختمانی براق و نیمه براق

·         جلای ساختمانی و صنعتی

·         پوشش های چوب و فلز

·         پوشش سازه های فلزی

·         اسپری

ALT503-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
300 600 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 5رنگ (گاردنر)
حداکثر 12عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

•         پوشش دهی عالی

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         مقاوم در برابر رسوب پیگمنت های رنگ

•         فیلر خوری عالی

کاربردها: •         رنگ های ساختمانی براق

•         جلای ساختمانی و صنعتی

•         پوشش های چوب و فلز

•         پوشش سازه های فلزی

•         خمیر رنگ

ALT504-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
1500 2500 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 5رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی خیلی خوب

•        مقاوم در برابر رسوب پیگمنت های رنگ

کاربردها: •         رنگ های ساختمانی براق و نیمه براق

•         جلای ساختمانی و صنعتی

•         پوشش های چوب و فلز

ALT505-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 2درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
2000 4000 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 7رنگ (گاردنر)
حداکثر 12عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         ویسکوزیته خیلی بالا

•         چسبندگی خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خوب

کاربردها: •         رنگ های نیمه براق و مات

•         پوشش سازه های فلزی

•         پوشش ها و آسترهای ضدخوردگی و ضدزنگ

•         پوشش و آستری های صنعتی

•         پوشش و آستری های چوب و فلز

ALT507-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
2500 4000 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 4رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         ویسکوزیته خیلی بالا

•         چسبندگی خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

کاربردها: •         رنگ های براق و نیمه براق ساختمانی

•         پوشش سازه های فلزی

•         جلای ساختمانی و صنعتی

•         پوشش های چوب و فلز

ALT508-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 1درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
700 1000 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 4رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی عالی

•         مقاوم در برابر ته نشینی پیگمنت های رنگ

کاربردها: •         رنگ های براق و نیمه براق ساختمانی

•         پوشش سازه های فلزی

•         جلای ساختمانی و صنعتی

•         پوشش های چوب و فلز

ALT509-W70
 

مشخصات فنی:

سویا نوع اسید چرب
70 ± 2درصد جامد (%)
وایت اسپریتنوع حلال
350 700 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 6رنگ (گاردنر)
حداکثر 12عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:•         پوشش خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خوب

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         قابلیت خیس و پخش کنندگی پیگمنت عالی

کاربردها: •         رنگ های نیمه براق و مات ساختمانی

•         پوشش سازه های فلزی

•         جلای ساختمانی و صنعتی

•         پوشش های چوب و فلز

•         خمیر رنگ