رزین آلکید شورت اویل

AST701-X60
 

مشخصات فنی:

سویا/آفتابگرداننوع اسید چرب
61 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
100 200 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 3رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری خیلی خوب

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خیلی خوب

کاربردها:

•         جلای آلکید-آمین (نیم پلی استر)

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         رنگ های کوره ای بر پایه ی آلکید آمین

•         پوشش های اسید پخت

AST702-X60
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
60 ± 2درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
130160 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر6رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

•         سمباده خوری خیلی خوب

کاربردها:

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         لاک و رنگ های کوره ای

•         آستری های مقاوم به خوردگی

•         جلای آلکید - آمین ( نیم پلی استر )

AST703-X50
 

مشخصات فنی:

سویا/آفتابگرداننوع اسید چرب
50 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
8040 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر3رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•        سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی عالی

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری خیلی خوب

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

کاربردها:

•        ساخت رنگ های چکشی

•        آستری های مقاوم به خوردگی

•        رنگ های سریع خشک

•        رنگ های صنعتی هواخشک

AST704-X60
 

مشخصات فنی:

نارگیلنوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
150 100 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 1رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت عالی

کاربردها:

•         رنگ های کوره ای بر پایه ی آمینو رزین ها

•         جلای آلکید-آمین (نیم پلی استر)

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         رنگ های مرکب چاپ پخت شونده با اسید

•         پوشش های اسید پخت

AST705-X60
 

مشخصات فنی:

نارگیلنوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
400 250 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 1رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی عالی

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خوب

•         حلال خوری عالی

کاربردها:

•         رنگ های کوره ای سفید براق بر پایه ی آمینو رزین ها

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         رنگ های کوره ای سفید براق برای قطعات خودرو

•         پوشش های اسید پخت

•         جلای آلکید - آمین ( نیم پلی استر )

AST706-X65
 

مشخصات فنی:

سویانوع اسید چرب
65 ± 2درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
800 500 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 3رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی خیلی خوب

•         خشک شدن سطحی و عمقی خیلی خوب

•         براقیت و دوام براقیت عالی

•         چسبندگی و انعطاف پذیری خیلی خوب

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خیلی خوب

•         حلال خوری عالی

کاربردها:

•         جلای آلکید-آمین (نیم پلی استر)

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         رنگ های کوره ای بر پایه ی آلکید آمین

•         آستری های مقاوم به خوردگی

•         پوشش های اسید پخت

AST707-X60
 

مشخصات فنی:

نارگیلنوع اسید چرب
60 ± 1درصد جامد (%)
زایلیننوع حلال
300 200 (ثانیه)ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد/گاردنر)
حداکثر 7رنگ (گاردنر)
حداکثر 10عدد اسیدی (mgKOH/g)
ویژگی ها:

•         سختی عالی

•         خشک شدن سطحی و عمقی عالی

•         براقیت و دوام براقیت خیلی خوب

•         چسبندگی و انعطاف پذیری عالی

•         قابلیت خیس کنندگی و پخش کنندگی پیگمنت خیلی خوب

کاربردها:

•         آستری های مقاوم به خوردگی

•         لاک، رنگ و بتونه فوری نیترو سلولوزی

•         لاک و رنگ های کوره ای